ŞİKAYET BAŞVURUSU POLİTİKASI

1. ŞİKAYET BAŞVURUSU.. 1

2. ŞİKAYET BAŞVURUSUNA İTİRAZ.. 1

3. ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN SONUÇLANDIRILMASI. 2

1. ŞİKAYET BAŞVURUSU

Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikâyet başvurusu dahili iletişim sistemi, noter veya KEP aracılığıyla aşağıda belirtilen hususları içerecek şekilde Petstok’a iletilir:

  •        Türk Patent ve Marka Kurumunca düzenlenen hak sahipliğini gösterir tescil belgesi veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen bandrol formu ya da 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki meslek birlikleri bakımından faaliyet belgesi.
  •        Şikâyette bulunanın gerçek kişi olması halinde adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri, e-posta adresi ve varsa KEP adresi; tüzel kişi olması halinde unvanı, adres bilgileri, e-posta adresi, varsa KEP adresi ve vekil sıfatıyla şikâyette bulunulması halinde vekalet verenin ve vekilin anılan bilgileri ile vekilin temsile yetkili olduğunu gösterir belge.
  •        Şikâyet konusu ürünün fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal ettiğine dair gerekçe ve deliller.
  •        Şikâyete konu ürünü gösterir internet adresi.
  •        Şikâyet başvurusu kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olması durumunda başvuru sahibinin doğacak zararlardan sorumlu olduğuna dair beyanı.

Petstok yukarıda belirtilen hususları içermeyen başvuruları işleme almama hakkını haizdir.

Petstok şikâyet başvurusunun kendisine ulaşmasından itibaren kırk sekiz saati geçmemek üzere gecikmeksizin şikâyete konu ürünü yayımdan kaldırma hakkını haizdir ve Satıcı’yı bu konuda bilgilendirir.

2. ŞİKAYET BAŞVURUSUNA İTİRAZ

Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikâyet başvurularına itiraz;

  •        İtirazda bulunanın adı, soyadı veya unvanı ile yetkili temsilci veya vekil sıfatıyla itirazda bulunulması halinde bunların ad ve soyadları ile temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi,
  •        İtirazın gerekçeleri, yayımdan kaldırılan ürünün şikâyette bulunanın fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğine dair belge ve delilleri,
  •        Ürünün orijinal olduğunu ispatlamaya elverişli fatura veya fatura yerine geçen belgeler, kendisinden başlayarak geriye doğru fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahibini veya hak sahibinin verdiği yetkiyle ürünü piyasaya sunmuş kişileri gösterir sözleşme, sair belge ve delilleri,
  •        Başvuru sahibinin, itiraz başvurusu kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olması durumunda doğacak zararlardan sorumlu olduğuna dair beyanını,

içerecek şekilde dâhili iletişim sistemi, noter veya KEP aracılığıyla ürünü yayımdan kaldırılan Satıcı tarafından Petstok’a yapılır.

Petstok yukarıda belirtilen hususları içermeyen itiraz başvurularını işleme almama hakkını haizdir ve başvuru sahibini bu konuda bilgilendirir.

3. ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN SONUÇLANDIRILMASI

Satıcı’nın, itirazında haklı olduğunun sunulan bilgi ve belgelerden açıkça anlaşılması halinde Petstok, şikâyete konu ürünü itiraz başvurusunun kendisine ulaşmasından itibaren en geç yirmi dört saat içinde yeniden yayımlar ve durumu Satıcı’ya bildirir.

Petstok fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlalini ispatlayıcı yeni belgeler sunulmadıkça, aynı ürün ve iddiaya ilişkin şikâyet başvurularını işleme almama hakkını haizdir ve bu durumu başvuru sahibine bildirir.

Petstok tarafından yapılacak inceleme yalnızca Satıcı’dan temin edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi ile sınırlı olup, Petstok’un herhangi bir nam adı altında hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.