TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI

1. AMACIMIZ.. 1

2. KAPSAMIMIZ.. 1

3. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARIMIZ.. 1

 1.    YASALARA UYUM... 1
 2.    İNSAN HAKLARI2
 3.    ÇALIŞMA ORTAMI2
 4.    YOLSUZLUKLA MÜCADELE. 2
 5.     ADİL REKABET. 2
 6.     BİLGİ GÜVENLİĞİ3
 7.    FİKRİ MÜLKİYET. 3
 8.    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI3

İ.     ÇIKAR ÇATIŞMASINDAN KAÇINMA.. 3

 1.     KAYITLARIN DOĞRU TUTULMASI3
 2.    KURAL İHLALLERİ3
 3.     DENETİM... 4

 

1. AMACIMIZ

Farmabulut Teknoloji A.Ş.(“Petstok”) olarak, insan haklarına ve onuruna saygı gösteren, doğayı ve çevreyi korumaya özen gösteren davranış biçiminin hedefimize ulaşmaktaki en önemli unsur olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple hedeflerimize ulaşmaktaki en büyük rolün iş ortaklarımızla beraber özverili bir çalışmadan geçtiğini biliyoruz. Bütün bu etik nedenlerle, işbu metinde iş ortaklarımızdan etik kurallar, yasalara uyum, çalışan koşulları, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre konuları ve yolsuzlukla mücadele ile nasıl etik ve ortak çalışma koşulları beklediğimizi açıklıyoruz.

2. KAPSAMIMIZ

İşbu metnin kapsamında, Petstok ’un beraber iş yaptığı, tüm tedarikçiler; satıcılar, danışmanlar, temsilciler ve diğer tüm mal ve hizmet sağlayıcıları işbu metin, yani “Tedarikçi Davranış Kuralları” kapsamındadır.

3. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARIMIZ

A.    YASALARA UYUM

Tüm tedarikçilerimiz, kendileri ve işleri ile ilgili ulusal ve uluslararası yasaları ve diğer yasal gereklilikleri bilmek ve bunlara uymak zorundadır.

 

B.    İNSAN HAKLARI

Tedarikçiler, anayasamızda tanımlanan tüm insan haklarına uymak, her çalışana adil, haysiyet ve saygı ile davranmakla, çalışanlara kişilik, haysiyet ve mahremiyet haklarına saygı göstermekle, bu konuda gerekli aksiyonları almakla yükümlüdür. Bu kapsamda tanımlanan haklardan bazıları şunlardır:

Ayrımcılık Yasağı: Tedarikçiler çalışanlarına cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık yapamaz. Çalışanların bu tür davranışlar sergilemesi durumunda, Tedarikçi gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Eşitlik İlkesi: Tedarikçinin tüm çalışanları hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşittir.

Çocuk İşçi Çalıştırma Yasağı: Tedarikçiler, çocuk işçi çalıştıramaz, ulusal yasa veya mevzuatla belirlenmiş en düşük çalışma yaşı kısıtlamalarına ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartlarına uymak zorundadır.

Örgütlenme Hakkı: Tedarikçiler, mevzuat dahilinde tüm çalışanların örgütlenme ve toplu pazarlık ile ilgili yasal haklarının kullanılmasına saygı gösterilmesi gerekmektedir. Mevzuata uygun olarak kurulmuş işçi sendikaları veya diğer temsilciler ile Tedarikçiler arasındaki ilişkiler yapıcı bir şekilde yürütülmelidir.

C.    ÇALIŞMA ORTAMI

Tedarikçi çalışanlarına, en azından yasalarda belirtilen asgari ücretin ödendiği, faaliyet gösterilen bölgedeki yasal çalışma sürelerine uyulduğu, zorunlu çalışma ve fazla mesai ücretlerinin ödendiği adil çalışma koşullarına sahip bir çalışma ortamı yaratmakla mükelleftir.

Tedarikçi, çalışanlarına yönelik veya çalışanları arasında cinsel taciz, sözlü taciz, manevi veya bedensel zorlama, mobbing gibi muameleleri engelleyici bir ortam yaratmalıdır.

D.    YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Tedarikçi, herhangi bir kamu veya özel sektör görevlisine, ticari bir menfaati sağlamak, herhangi bir hizmeti hızlandırmak, kararı etkilemek veya işini kolaylaştırmak adına doğrudan veya dolaylı olarak herhangi maddi değeri olan bir teklifte bulunamaz.

E.    ADİL REKABET

Tedarikçi, faaliyetlerini yürütürken rekabet mevzuatına aykırı davranmamalı, adil rekabet şartlarına uymalı ve tüketicinin refahını önemseyerek hareket etmelidir. Tedarikçinin uyması gereken adil rekabet ilkeleri, hakim durumunu kötüye kullanmamak, fiyat sabitlememek, pazara yeni girenlere karşı giriş engelleri oluşturmamaktır. Mümkün olduğunca tüketicinin refahına yönelik fiyat belirlemeleri yapmalıdır.

F.     BİLGİ GÜVENLİĞİ

Tedarikçi, Petstok’la gerçekleştirilen iş faaliyetleri sırasında, elde edilen her türlü ticari sırrı, know-how ve finansal verileri gizli tutmakla yükümlüdür.

G.   FİKRİ MÜLKİYET

Tedarikçi, Petstok’un fikri mülkiyet haklarını korumak ve bunları yasal amacının dışında kullanmamakla yükümlüdür.

H.   KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Petstok Tedarikçisi ile sürdürmüş olduğu iş ilişkisi boyunca gerekli olduğunda çalışanlar, danışmanlar, müşteriler, tedarikçiler ve tüketiciler dahil, hatta bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla veri aktarımında bulunabilecektir. Bu nedenle Tedarikçilerin iş ilişkisi sebebiyle Petstok tarafından paylaşılan kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve muhafaza edilmesini, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamaları ve bu tedbirlerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahil yürürlükteki tüm veri gizliliği mevzuatında öngörülen ilke, esas ve usuller ile uyumlu olmaları gerekmektedir.

I.      ÇIKAR ÇATIŞMASINDAN KAÇINMA

Tedarikçi, Petstok menfaatlerinin en iyi şekilde korumakla yükümlüdür, buna aykırı hareket edemez. Herhangi bir menfaat çatışması olabilecek durumu derhal Petstok’a bildirmekle yükümlüdür.

J.     KAYITLARIN DOĞRU TUTULMASI

Tedarikçi, tüm işlemlerinde gerçeği doğru, dürüst ve zamanında yansıtacak şekilde kayıt ve defter tutmalıdır. Kayıtlarında tahrifat yapmaz, gerçekleştirdiği işlemleri gizleyemez. Kayıtlarını yasal gereklilikler doğrultusunda saklar.

K.   KURAL İHLALLERİ

Tedarikçi, çalışanlarının etik ve mevzuata dair ilkelere yönelik ihlalleri her zaman bildirebilecekleri bir kanal oluşturmalıdır.

L.    DENETİM

Petstok, tedarikçinin “Tedarikçi Davranış Kuralları”na uyup uymadığını yaptığı denetimlerle denetleyebilir. Bu denetleme, periyodik bilgi ve belge talebi şeklinde olabileceği gibi fiziki denetim de olabilir.