PETSTOK PAZARYERİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu satıcı iş ortaklığı sözleşmesi ("Sözleşme") merkezi Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Divan Saray Blok No:136 D:4 Şişli / İstanbul, adresinde bulunan Farmabulut Teknoloj A.Ş. ("Petstok") ile ("Satıcı") arasında akdedilmiştir.

Petstok ve Satıcı işbu Sözleşme’de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR

Dahili İletişim Sistemi”: Taraflar’ın Platform’daki her türlü iletişimini kolay ve ücretsiz sağlamak üzere Petstok tarafından oluşturulan sistemi ifade eder.

Platform”; Mülkiyeti Petstok’a ait olan ve Petstok’un Satıcı’nın üyelik ve mal satım işlerinin görüldüğü ve işbu Sözleşme ile belirlenen Ürünler/Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.petstok.petalan adına sahip internet sitesini ve mobil siteyi ifade eder.

Müşteri”; Platform’a erişimde bulunan, Ürünler/Hizmetler’i satın alan, Ev Hayvanlarının Üretim, Satış ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmeliğe göre ilgili il müdürlüklerinden kuruluş ve çalışma izni almış tüm evcil hayvanlarla ilgili ürünleri satan satıcıları ve pet mağazalarını temsil eden üçüncü tarafları ifade eder.

Ürünler/Hizmetler”; EK-1’de belirtilen, Platform üzerinde yer alan ve Satıcı tarafından Müşteri’ye sunulan ürünleri veya hizmetleri ifade eder.

Satıcı”; Petstok ile yaptığı işbu Sözleşme kapsamında Platform’a üye olan ve Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden sayılanlarla sınırlı olmamak üzere evcil kedi, köpek, kuş, balık, kemirgen veya sürüngen ürünlerini satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

3. KONU

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Petstok tarafından Platform’da üçüncü taraflara sunulan Ürünler/Hizmetler’in Satıcı tarafından üçüncü taraflara verilmesi (EK-1: Ürünler/Hizmetler) ile ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Petstok, www.petstok.petalan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu işletmekte olup Platform’da yer alan herhangi bir Ürün veya Hizmet’in satıcısı veya tedarikçisi konumunda değildir.

3.2. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, Satıcılar ile Müşteriler arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; Satıcı, Platform’da gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Müşteriler’e karşı ilgili mevzuat çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

4.  PLATFORM ÜYELİĞİ

4.1. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri’ye sunulacak Ürünler/Hizmetler, tüm hakları Petstok’a ait olan Platform üzerinden sağlanacaktır. Satıcı bu Platform’a üye olarak Müşteri’nin Platform üzerinden satın almış olduğu Ürünler/Hizmetler’i doğrudan Müşteri’ye karşı ifa edecektir.

4.2. Satıcı, Platform’a üye olduğu esnada Platform’da ilan edilen kurallara ve ilgili iş içeriğine göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Platform’a, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın sorumluluğundadır, bu nedenle de kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.

4.3. Satıcı tarafından Platform üyeliğine ilişkin yapılacak başvuru Petstok’un değerlendirmesine tabi olacaktır. İşbu başvuru Petstok’un yapacağı değerlendirme sonucunda neticelendirilecek olup, Petstok herhangi bir sebeple Platform üyeliğinin reddine karar verme hakkını haizdir. Petstok mevcut ve/veya potansiyel pazar hacmi, marka değeri, potansiyel kâr marjı, ekonomik ve toplumsal imaj unsurları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere değerlendirme gerçekleştirir. 

4.4. Satıcı, kendisine ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere iletmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin gerçekleştiği tarihi izleyen günün sonuna kadar, Petstok’a bildirmekle ve Platform’daki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür. Ek olarak Satıcı, ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka bilgilerinden en az birini, KEP adresini, MERSİS/Vergi Kimlik Numarasını profiline eklemek zorundadır.

4.5. Satıcı, Platform’a kendisi tarafından iletilmiş olan her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Bununla birlikte Satıcı, söz konusu içeriğin, reklam ve tanıtım için hazırlanan ekran görüntüleri ve her türlü görsel ve içerikte kullanılmasına yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bilabedel Petstok’a tahsis ettiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Petstok’un Yükümlülükleri

5.1.Petstok’un, Satıcı tarafından Platform’da yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ürünler/Hizmetler’in ifası veya diğer herhangi bir hususa ilişkin Petstok’un yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

5.2.Petstok Platform’u açık ve kullanıma hazır tutmak için her türlü makul çabayı gösterecektir. Herhangi bir sebeple Platform’un fonksiyonel ve işlevsel çalışmasını etkileyebilecek aksaklık, teknik problem, üçüncü kişiler tarafından yapılabilecek kötü niyetli müdahaleler vb. etkenler sonucunda Platform’un kullanılamaması ve/veya erişimin engellenmesi durumunda Petstok iyi niyetli bir şekilde gerekli teknik müdahalelerin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

5.3. İşbu Sözleşme’nin 5.2. maddesinde sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dolandırıcılık, veri ihlali veya diğer güvenlik risklerini içeren durumlarda Petstok tarafından aracılık hizmeti derhal kısıtlanabilir, askıya alınabilir veya sonlanabilir. Kısıtlama, askıya alma ve sonlandırmanın gerekçesi Satıcı’ya makul sürede bildirilir.  Ancak, Platform’da ortaya çıkan problemlerin nihai şekilde neticelendirilmesi Petstok tarafından garanti edilmemekte olup, Satıcı uğrayabileceği hiçbir zarar için Petstok’dan talep ve iddiada bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.Petstok mahkeme ve hakem heyeti de dahil olmak üzere herhangi bir yargı makamının kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem gerçekleştirebilecektir.

Satıcı’nın Yükümlülükleri

5.5. Satıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Platform içeriklerine, Ürünler/Hizmetler’e ilişkin Petstok tarafından açıklanan her türlü beyan, kural ve bildirime uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.6. Satıcı, her bir Ürünler/Hizmetler’i, makul dikkat ve beceriyi göstererek, geçerli Sözleşme belgelerinde yer alan Ürünler/Hizmetler’in tanımına uygun olarak sağlayacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına Satıcı, kendisiyle Platform üzerinden iletişime geçen Müşteriler’i Platform dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir. Satıcı, hiçbir surette Petstok kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır.

5.7. Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Satıcı ayrıca, Platform’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Ek olarak, Satıcı Platform’u kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder.

5.8. Satıcı, kendisi tarafından Müşteri’ye sunulacak Ürünler/Hizmetler’in kullanımından elde edilecek sonuçlardan Petstok’un sorumlu olmadığını veya Petstok’un herhangi bir garanti vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal vermemek adına, Satıcı’nın faaliyetleri dolayısıyla elde edilen verilere, işbu Sözleşme ilişkisinin sona ermesinin ardından Satıcı’nın erişimi olmayacaktır.

5.9.Petstok tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda (ayıplı mal, yanlış ürün teslimi, yanıltıcı görsel, tüketici şikayetlerinden vb. her türlü husus) Platform’da veya üçüncü kişiler nezdinde tespit edilecek her türlü talep ve zarardan Satıcı münhasıran sorumludur. Belirtmek gerekir ki, Satıcı, Ürünler/Hizmetler’e ilişkin açıklama ve bilgilerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya satılmasının mevzuata uygun olup olmadığı hususunda münhasıran sorumludur.

5.10. Ulusal veya uluslararası gümrük idareleri ve bağlı kuruluşları ile diğer her türlü resmi merci ile kurum ve kuruluşlar tarafından yöneltilebilecek iddia ve taleplerden münhasıran Satıcı sorumludur. Bu doğrultudaki talep ve iddiaların Petstok tarafından yerine getirilmesi zorunluluğunun ortaya çıkması durumunda, Petstok’un Satıcı’ya rücu etme hakkı saklı olup Satıcı, meydana çıkabilecek idari tedbir, ceza, doğrudan veya dolaylı zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. ÜCRETLER VE ÖDEME

6.1. Satıcı tarafından Müşteri’ye sunulacak Ürünler/Hizmetler’in ücretleri Platform üzerinde yayımlanacaktır. Ürünler/Hizmetler’e ait ücretler Müşteri tarafından Platform üzerinden ödenecektir.

6.2.Petstok’un Müşteri’den işbu ücretleri tahsil etmesinin ardından makul bir süre içerisinde Satıcı’ya bildirimde bulunulacaktır. Petstok Müşteri’den tahsil edilen tutar üzerinden %15 oranındaki komisyona hak kazanacaktır. Petstok’un makul bir süre içerisinde Satıcı’ya yapacağı bildirimin ardından Satıcı tarafından fatura düzenlenecek olup, işbu faturanın Petstok’a tebliğinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Satıcı’ya ödeme yapılacaktır.

6.3. Satıcı, Platform üzerinde belirlenen Ürünler/Hizmetler’e ilişkin bedellere uygun şekilde hareket edeceğini ve Platform haricinde Ürünler/Hizmetler’e ilişkin ücret talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Petstok tarafından bu Ürünler/Hizmetler’e ilişkin Taraflarca indirim/kampanya/fırsatlar belirlenebilecek olup, Satıcı, işbu gerçekleştirilebilecek değişikliklere önceden onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.4. İşbu Sözleşme uyarınca, Petstok maruz kaldığı her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri veya üçüncü kişilerin taleplerini takdiri tamamen kendisinde olmak üzere Satıcı’nın cari hesabından mahsup edebilir veya Satıcı’dan bizzat tahsil edebilir.

7. EKSİK İFA VE AYIPTAN SORUMLULUK

7.1. Satıcı, Ürünler/Hizmetler’in Platform’da yer alan içerik ile sipariş koşullarına uygun olduğunu garanti etmekte olup her türlü eksik ifa veya ayıp halinde, Müşteri tarafından iletilebilecek iddia ve taleplerden münhasıran Satıcı sorumlu olacaktır.

7.2. Satıcı tarafından sunulan Ürünler/Hizmetler’in eksik ve/veya ayıplı olması ve Müşteri tarafından ileri sürülen iddia ve taleplerin yerine getirilmemesi durumunda Petstok’un ve/veya Müşteri dahil diğer üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan veya dolaylı zarardan münhasıran Satıcı sorumlu olacaktır. Petstok’un Müşteri taleplerini yerine getirmesi Satıcı’nın işbu yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacak olup, Petstok’un Satıcı’ya rücu etme hakkı saklıdır.

7.3. Satıcı, Petstok’un hiçbir hakkına halel gelmeksizin (Petstok’un maruz kaldığı doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi, olumlu veya olumsuz tüm zararlar için tazminat talep etme hakkı dâhil) cezai şart olarak tüm zarar ziyana ek 100.000 Türk Lirası ödeme yapmayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Satıcı, bu cezai şartın fahiş olmadığını ve cezai şartın tenkisi talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu maddede belirlenen cezai şart tutarının Petstok’a ödenmesi, Satıcı’nın ileride sorumlu olacağı diğer Ürünler/Hizmetler’e ilişkin cezai şart yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.

8. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESHİ

8.1. İşbu Sözleşme, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.

8.2. Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi her zaman feshedebilir. Sözleşme’nin Petstok tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar Petstok tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Taraflar’ın ilişkisini etkileyecek; Satıcı’nın yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Müşteriler’e karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.

8.3. Satıcı, işbu Sözleşme’nin hükümlerinden birini ihlal etmesi sebebiyle Petstok’un doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini Petstok’un herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Şüpheye mahal bırakmamak adına, Petstok’un söz konusu hakkını kullanması Petstok’un Sözleşme’yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve Petstok Sözleşme’yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

8.4.Petstok tarafından işbu Sözleşme’nin 8.3. maddesi uyarınca Sözleşme’nin haklı nedenle tek taraflı olarak feshedilmesinin söz konusu olması durumunda Petstok fesih nedenlerinin varlığını ve gerekçelerini açıkça Satıcı’ya bildirir ve Satıcı’dan kendi açıklamasını sunması için (en az) 3 (üç) iş günü süre verir. Satıcı’nın açıklamalarının yetersiz olması durumunda bu açıklamanın Petstok’a ulaştığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde veya Satıcı tarafından açıklama sunulmaması halinde açıklama için verilen 3 iş günlük sürenin bitiminin sonunda Petstok tarafından Satıcı’ya fesih kararını bildirilir. Bildirimin yapıldığı tarihte işbu sözleşme feshedilmiş sayılır.  Satıcı, Petstok’un doğrudan veya dolaylı her türlü zararını tazmin etmenin yanında ayrıca 100.000 Türk Lirası tutarındaki cezai şartı Petstok’a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.5. Petstok tarafından Satıcı’nın üyeliği, Müşteri şikayetinin olması ve bu şikâyetin Petstok tarafından haklı bulunması, yasal mevzuata aykırı bir durumun ortaya çıkması veya Petstok’un takdirinde olacak şekilde diğer haklı nedenlerle askıya alınabilecektir. Satıcı’nın üyeliğinin askıya alınması durumunda Satıcı Platform’dan yararlanamayacak olup, Satıcı, başka bir kullanıcı bilgileri ile işbu madde hükmüne aykırı olarak Platform’a üye olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Satıcı’nın gerçeğe aykırı bir şekilde başka kullanıcı bilgileri ile Platform’dan faydalanması durumunda, Petstok ve/veya Müşteri dahil diğer üçüncü kişilerin uğrayacağı doğrudan veya dolaylı her türlü zarardan Satıcı münhasıran sorumlu olacaktır.

8.6.Petstok tarafından işbu Sözleşme’nin askıya alma kararını kaldırıldığı veya aracılık hizmetine son verdiği Satıcı ile yeniden aracılık sözleşmesi yapması halinde, Satıcı’nın daha önce erişim sağladığı Platform’a ilişkin bilgilere yeniden erişim sağlanmasına gecikmeksizin imkân tanınacaktır.

9. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

9.1. www.petstok.petmarkası ve logosu ve Petstok tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Petstok tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Petstok’un mülkiyetindedir. Satıcı, Petstok’un veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Petstok’un izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Satıcı, Platform’un bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

9.2.Petstok’un telif hakkına veya know-how’ına sahip olduğu uygulamaların ve bilgilerin ve Petstok markalarının kopyalanması, paylaşılması, ifşa edilmesi ve dağıtılması yasaktır. 

9.3. Petstok Platform üzerinden satış ve pazarlamasına aracılık ettiği Ürünler/Hizmetler’e konu ürünlere ait marka, logo, amblem ve benzeri tanıtıcı işaretlerin söz konusu marka hakkı sahiplerinin haklarını ihlal edip etmediği konusunda sorumluluk taşımamaktadır. Bu konularda tüm sorumluluk, söz konusu markayı, logoyu, amblemi veya benzeri tanıtıcı işareti taşıyan Satıcı’ya aittir. Petstok’un bu hususta hak sahiplerine karşı herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.

9.4. Petstok fikri ve sınai hakların ihlaline yönelik şikâyet başvurusunun kendisine ulaşmasından itibaren şikâyete konu ürünü yayımdan kaldırarak durumu Satıcı’ya ve hak sahibine bildirir.

9.5. İşbu Sözleşme’nin 9.4. maddesinde belirtilen şikâyet başvurusuna karşı Satıcı aşağıda sayılı unsurları içerecek şekilde Dahili İletişim Sistemi, noter veya KEP aracılığıyla itirazlarını Petstok’a iletebilir;

  •        İtirazda bulunanın adı, soyadı veya unvanı ile yetkili temsilci veya vekil sıfatıyla itirazda bulunulması halinde bunların ad ve soyadları ile temsile yetkili olduklarını gösterir belge.
  •        İtirazın gerekçeleri, yayımdan kaldırılan ürünün şikâyette bulunanın fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğine dair belge ve delilleri,
  •        Ürünün orijinal olduğunu ispatlamaya elverişli fatura veya fatura yerine geçen belgeler, kendisinden başlayarak geriye doğru fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahibini veya hak sahibinin verdiği yetkiyle ürünü piyasaya sunmuş kişileri gösterir sözleşme, sair belge ve delilleri,
  •        Başvuru sahibinin, itiraz başvurusu kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olması durumunda doğacak zararlardan sorumlu olduğuna dair beyanını,

9.6. Petstok işbuSözleşme’nin 9.4. maddesinde belirtilen hususları içermeyen itiraz başvurularını işleme almama hakkını haizdir.

9.7.  Satıcı, Petstok’a, satışa sunduğu ürüne ilişkin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ("FSEK") uyarınca eser niteliğini haiz videolar ve fotoğraflar da dahil olmak üzere görsel ve işitsel unsurlara ilişkin FSEK'in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkına ilişkin olarak, sayı, kopya, baskı, konu, mecra, ülke ve süre bakımından sınırsız, üçüncü kişilere de kullandırılabilecek nitelikte ve bedelsiz şekilde tüm hakları verdiğini/vereceğini, bu görsel ve işitsel unsurların eser sahibinin veya hak sahibinin bizzat kendisi olduğunu, işbu hakları vermeye ehil ve yetkili olduğunu, bu görsel ve işitsel unsurların kullanımının başta FSEK olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca herhangi bir kişiye ait hakları (fikri mülkiyet hakkı dâhil) ihlal etmediğini/etmeyeceğini, Petstok’un bu kapsamda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve bu kapsamda Petstok’un adli ve/veya idari merciler tarafından verilen kararlar dolayısıyla ödeme yapması halinde Petstok’un ödediği tutarları Satıcı'ya yapacağı ürün satış bedeli ödemelerinden mahsup etme hakkına sahip olduğunu taahhüt eder.

10. GİZLİLİK

10.1. İşbu madde hükmü kapsamında bilgi paylaşımında bulunan Taraf “Bilgi Veren”, kendisine bilgi ifşa edilen Taraf ise “Bilgi Alan” olarak anılacaktır. Taraflar, her bir paylaşılan bilgiye göre ayrı ayrı Bilgi Veren ve Bilgi Alan sıfatını haiz olabilecektir.

10.2. Gizli Bilgi, yazılı, sözlü, görsel, işitsel ve/veya herhangi bir başka formdaki, her türlü fikri ve sınai haklar, iyileştirme fikirleri, ticari sırlar, buluşlar, çizimler, dosya bilgi, veri ve doneleri, her türlü vesaik, diyagramlar, şartnameler, teknik bilgiler, know-how, işlemler, formüller, modeller, yazılımlar, veri tabanları, şifreleme teknikleri, prosesler, serverler, veri tabanları, web sitesi bilgileri, kodları, programatik, web üzerindeki şirket bilgileri, her türlü çalışan ve müşteri bilgisi, kişisel bilgiler, elektronik posta hesaplarına ve elektronik posta içeriklerine ilişkin her türlü bilgi ve şifreler, yazışma ve gönderi içerikleri, başta müşterilere ait olmak üzere her türlü iletişim bilgisi ve kişisel veri, yürütülen görüşmeler kapsamında erişilen basılı ve/veya herhangi başka bir formdaki dokümanlar ve doküman yapıları, entegre olunan toollar ve içerikleri, Müşteriler’in yapmış olduğu alışveriş, sipariş ve fatura bilgileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere yürütülen görüşmeler sonucunda öğrenilen her türlü bilgi,  iş stratejileri, araştırma ve geliştirme yöntemleri, test sonuçları, pazarlama teknikleri ve malzemeleri, pazarlama ve geliştirme planları, yatırım gereksinimleri, büyüme planları, stratejiler, fiyat listeleri, fiyat uygulama politikaları, potansiyel ve mevcut müşteriler ve/veya tedarikçiler ile ilgili bilgiler ve sözleşmeler; yöneticiler, ortaklar, çalışanlar ile ilgili bilgiler ve sözleşmeler; ticari ve idari dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sözleşme ve anlaşmalar, her türlü mali ve finansal bilgiler, mali raporlamalar, finansal tablolar, bütçe, nakit akışı, banka ve hesap bilgileri, satış rakamları, ürünler, ürün fiyatları, karlılık, örgütsel yapı, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, hisse yapısı, hissedarlar ve hisseler hakkında her türlü bilgi, yönetim biçimi ve prosedürler; davalar, soruşturmalar, ihtilaflar, arabuluculuk süreçleri dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere hukuksal süreçler  dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri tüm bilgileri kapsar.

10.3Taraflar, Gizli Bilgiler’i gizli tutacak ve Bilgi Alan, Bilgi Veren’in önceden yazılı onayını alması veya söz konusu ifşaatın uygulanan kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceklerdir.

10.4. Bilgi Alan, Bilgi Veren ile aralarındaki Sözleşme’nin son bulması, Sözleşme kapsamındaki Ürünler/Hizmetler’e son verilmesi veya Bilgi Veren’in bu yönde talepte bulunması halinde, derhal Gizli Bilgi’yi oluşturan verileri Bilgi Veren’e iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.5. Bilgi Alan, Bilgi Veren’in talebi halinde, kontrolünde bulunan Gizli Bilgi’lerin asıl, kopya, suret ve özeti dahil olmak üzere tümünü Bilgi Veren’e iade edeceğini veya imha edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

11.1. Taraflar, paylaşılan bilgilerin kişisel veri içermesi durumunda, bu kişisel verileri sadece paylaşım amaçlarına uygun ve bunlar ile bağlantılı, sınırlı, ölçülü ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemekle yükümlüdür.

11.2. Taraflar, kişisel verileri paylaşabilmek için gerekli olan aydınlatma yükümlülüğünü ve açık rıza alma yükümlülüğünü yerine getirecektir.

11.3. Taraflar, paylaşım sonucu elde edilecek verilerin güvenliğine ilişkin sağlanacak teknik ve/veya idari tedbirleri almakla yükümlü olup, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak “işlenmesini, erişilmesini” önlemek, Kanun ve Kurul kararlarına uygun olarak gerekli idari ve teknik önlemleri almak ile yükümlüdür.

11.4. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek için kişisel verilere erişim sağlama gereksinimi bulunan çalışanların ve üçüncü kişilerin, işbu Sözleşmeye aykırı davranışlarda bulunmamasını, bu kişilerin gizlilik taahhüdünde bulunmasını veya uygun bir yasal gizlilik yükümlülüğüne tabi olmasının yanı sıra kişisel verileri işleme konusunda uygun eğitim ve talimatları almasını temin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

11.5. Taraflar, işbu Sözleşmeye konu kişisel verilerin veri sahiplerini mevzuata uygun şekilde bilgilendirmeden ve gerektiği halde onayını almadan, kendi amaçları ve kendi faaliyetleri kapsamında kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu faaliyeti aşan bir veri işleme yapması halinde, bu veri işlemeyi yapan taraf sorumlu olacaktır.

11.6. Taraflar, elde edilen kişisel verilere ilişkin veri sahiplerinden kendisine herhangi bir talep yöneltilmesi halinde veya bir veri kaybı veya veri ihlali olması halinde, bu talebi veya durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak ileteceğini kabul ve taahhüt eder.

11.7. Taraflar, çalışanlarının veya erişim verdiği üçüncü kişilerin işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi sebebiyle diğer Taraf nezdinde oluşabilecek ve sayılanlar sınırlı olmamak üzere “itibar kaybı ile idari para cezaları” dâhil doğrudan/dolaylı her nevi zarardan sorumlu olacaktır. İhlal sebebiyle zarar gören Taraf bu kapsamda ihlal eden tarafa rücu ve tazminat talep etme haklarını saklı tutar.

12. MÜCBİR SEBEP

12.1. Ambargo, devlet müdahalesi, isyan, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Taraflar’dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Taraflar’dan herhangi birinin ("Etkilenen Taraf") bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Etkilenen Taraf, diğer Taraf’a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep’i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf, Mücbir Sebep’in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür. Söz konusu sebepler dolayısıyla Petstok tarafından aracılık hizmeti derhal kısıtlanabilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Kısıtlama, askıya alma ve sonlandırmanın gerekçesi Satıcı’ya gecikmeksizin bildirilir.

12.2. Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.

13. DİĞER HÜKÜMLER

13.1. Websitesi'nde ürün listelenirken (i) akıllı sıralama, (ii) artan fiyat, (iii) azalan fiyat, (iv) satış miktarı, (v) yorum sayısı, (vi) yeni ürün, (vii) ürün notu ve (vii) mağaza puanı parametrelerine göre sıralama yapılmakta olup, ürünler tavsiye edilirken öncelikli olarak akıllı sıralamaya göre listelenmektedir.

13.2. Akıllı sıralama ile ürünlerin sıralanmasında, arama ile uygunluk, satış miktarı, satıcı ve ürün puanı, teslimat avantajları, popüler kategoriler, ürüne ait reklam kriterleri belirleyici olmaktadır. Söz konusu algoritma kriterleri (parametreler) belirli katsayılara sahip olup, bunların katsayılarına göre çalışan algoritma sonucunda ürünlerin sıralaması belirlenmektedir.

13.3. Satıcı'nın üyeliğinin kendi talebi üzerine veya işbu Sözleşme Madde 8.5.'te belirtilen sebeplerin ortaya çıkması halinde. Petstok tarafından askıya alınması veya kapatılması durumunda, Satıcı'nın üyeliği tekrar açıldığında, askıya alma/kapama süresi boyunca trafik kaybı sebebiyle ürünleri sıralamada geri düşebilmektedir. Böyle bir durumda, Satıcı Petstok’dan herhangi bir zarar tazmininde bulunmayacağı kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.4. Petstok ile Satıcı arasındaki iletişimin sağlanması ve iletişim sürecinin kolaylaştırılması için dahili iletişim sistemi bulunmaktadır. Satıcı, Dahili İletişim Sistemi'ne ve Dahili İletişim Sistemi kullanım hüküm ve koşulları ile işleyişine ilişkin açıklamalara https://www.petstok.pet/ adresi üzerinden ulaşabilmektedir. Şüpheye mahal vermemek adına, Satıcı, Platform’a ilişkin taleplerini Dahili İletişim Sistemi üzerinden veya mevzuata uygun sair yöntemlerle Petstok’a iletecektir. Petstok, Satıcı'nın E-Ticaret Mevzuatı'na uygun olarak ilettiği talepleri cevaplandıracaktır. Petstok, Satıcı'nın Dahili İletişim Sistemi üzerinden sunduğu taleplerine, E-Ticaret Mevzuatı'nda aksi öngörülmedikçe, azami 15 (on beş) gün içerisinde Dahili İletişim Sistemi üzerinden veya E-Ticaret Mevzuatı'na uygun sair yöntemle yanıt verecektir.

13.5. Satıcı, Platform’a üye olduğu esnada Platform’da ilan edilen kurallara ve ilgili iş içeriğine göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Dahili İletişim Sistemi üzerinden, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı'nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı'nın sorumluluğundadır, bu nedenle de kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.

13.6. Satıcı, işbu Sözleşme'ye Dahili İletişim Sistemi üzerinden ulaşabilecektir.

13.7. İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar’ın birbirlerine yapacakları bildirimler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18. maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne tabi olacaktır.

13.8. Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Platform üzerinde, veri tabanında, sunucularında tutulan iletişim dökümlerinin bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi çerçevesinde delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.9.Petstok Platform içeriğini ve güncel mevzuat düzenlemeleri uyarınca işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler, Dahili İletişim Sistemi veya onaylanmış elektronik iletişim adresi vasıtasıyla yapılan bildirim tarihinden itibaren 15 günün sonunda yürürlüğe girmiş kabul edilecektir.  Satıcı tarafından teknik geliştirme yapılmasını gerektiren haller, komisyon oranının ve diğer hizmet bedellerinin artırıldığı durumlar, aracılık hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması, Satıcı’ya yeni bir cezai şart getirilmesi veya hak ve menfaat dengesinin Satıcı aleyhine değiştirilmesi değişikliklerinde bildirim tarihinden itibaren 30 günün sonunda yürürlüğe girmiş kabul edilecektir.  Satıcı, anılan değişikliklere ilişkin bildirim tarihinden itibaren 30 günlük süre sona ermeden önce Dahili İletişim Sistemi üzerinden yapacağı bildirim ile aracılık sözleşmesini tazminatsız olarak feshetme hakkını haizdir.  

13.10. Satıcı tarafından fatura, muhaberat veya hangi isimle olursa olsun herhangi bir belgeye, işbu Sözleşme’ye aykırı düşen not, yazı, şart, ilave veya yapılacak değişiklik ve hükümler ancak Petstok’nun yazılı onayı olması durumunda geçerli olabilecektir. Satıcı’nın bunlara aykırı veya işbu Sözleşme’den farklılık gösteren koşulları, Petstok’un yazılı olarak bunların geçerli olduğunu açıkça kabul etmediği sürece geçerli olmayacaktır.

13.11. İşbu Sözleşme’nin uygulanması ile ilgili olarak bu Sözleşme’ye eklenmiş ekler, Petstok tarafından yapılan tek taraflı değişiklikler ile Satıcı tarafından Sözleşme süresince Petstok’a veya çalışanlarına gönderilen ve Sözleşme’nin uygulanması ile ilgili değişiklik ve talimatları içeren Petstok’un önceden kabul ettiği yazılı bildirimler, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup; Taraflar, bu metinlerdeki hususların da kendilerini bağlayıcı olduğunu şimdiden kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme ile EK-1 arasında Ürün/Hizmet’in kapsamına veya Ürün/Hizmet’e özel koşullarda çelişki olması durumunda, Ekteki koşullar öncelikli olarak uygulanır.

13.12. Satıcı, Petstok’un yazılı onayı olmadıkça işbu Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyecek; bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa herhangi bir sebeple, bu Sözleşme’de ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemeyecektir. Satıcı, işbu Sözleşme’den doğan hiçbir alacağını ve/veya hakkını devredemez.

14. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları geçerli olup, işbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklar İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir.

Tahkim yeri İstanbul, Türkiye’dir. Tahkim dili Türkçedir.

14 (ondört) madde ve 1 (bir) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflarca her bir hükmü okunarak, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir.